Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.jakama.pl jest własnością Ewy Paluszkiewicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ewa Paluszkiewicz Jakama, 32-043 Skała ul. Szewska 16 , zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki pod numerami NIP: 66771291323, REGON: 386967303, rachunek bankowy numer:

adres poczty elektronicznej: biuro@jakama.pl.

Sklep stacjonarny znajduje się pod adresem Jakama, ul Gałczyńskiego 34 , 31-564 Kraków.
Sklep czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:30 – 20:00 .
1. DEFINICJE

1.1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.jakama.pl
1.2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli, korzystająca ze Sklepu.
1.3. Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem Sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.jakama.pl określa zasady składania i przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży, uprawnienia kupującego będącego konsumentem, a związane z odstąpieniem od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego jak również zasady świadczenia usługi elektronicznej i przetwarzania danych osobowych.
1.5. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie www.jakama.pl umożliwiający złożenie zamówienia zakupu towarów oferowanych przez Sklep.
1.6. Usługa elektroniczna – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia.
1.7. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
1.8. Zamówienie – oświadczenie Klienta lub Sprzedawcy stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Sklep. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia.
1.9. Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 ze zm.)
1.10. Produkt – rzecz ruchoma nabywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.jakama.pl jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2. Treść niniejszego regulaminu można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.
2.3. Do prawidłowego korzystania ze strony www.jakama.pl (systemu teleinformatycznego) wymagane jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, netbookiem, notebookiem, telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej oraz korzystania z przeglądarki internetowej, zainstalowanej na jednym z ww. urządzeń, Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, a także włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli.
3.2. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych mogą składać zamówienia jedynie za wiedzą i zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3.3. Ceny wskazane na stronie Sklepu www.jakama.pl są cenami brutto, obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN), ceny mogą być wyrażone także w innych walutach i w kwocie netto.
3.4. Zamówienia można składać z opcją:
a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy),
b) płatność gotówkowa w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym zamówienia .
3.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.jakama.pl jest:
a) złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu i kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
b) podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy. W przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy,
c) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata),
d) wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty).
3.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres e-mail Kupującego wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
3.7. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje najpóźniej w 2 dniu roboczym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie lub w 2 dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy.
3.8. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
a) braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),
b) braku wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

c) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji losowych . ( np. kwarantanna ).
3.9. Zamówienia klient zobowiązany jest odebrać do 2 dni roboczych. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.
3.10. W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.11. Kupujący może anulować zamówienie do momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do jego realizacji.
3.12. Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie, jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.
3.13. Zakup Produktu w Sklepie wiąże się z obowiązkiem osobistego odbioru.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Sklep rezerwuje towar z zamówienia klienta do 2 dni roboczych .

4.2 Zamówienia klient zobligowany jest odebrać osobiście.

4.3. W przypadku realizacji zamówienia z opcją odbiór osobisty i płatność gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru, do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za zamówiony towar.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Z uwagi na fakt, iż sklep sprzedaje żywe stworzenia , nie ma możliwości reklamacji oraz zamiany towaru.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktu umowę uważa się za niezawartą.
5.3. Konsument jest zobowiązany poinformować sprzedającego, iż odstępuje od umowy, przed czasem realizacji zamówienia. Rezerwacja towaru zostaje wówczas anulowana.
5.4. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego dokonał Konsument. W przypadku podania przez konsumenta rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu zwrot następuje na ten rachunek.
5.6. Konsument ponosi względem Sklepu odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU ZA WADY

6.1. Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zakupiony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
6.2.1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
6.2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
6.2.3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
6.2.4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
6.3. Na równi z zapewnieniem Sklepu traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
6.4. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu.
6.5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
6.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6.7. Z chwilą wydania Produktu Konsumentowi przechodzą na Konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia (przejście niebezpieczeństwa na Konsumenta).
6.8. Sklep nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w 6.3 niniejszego regulaminu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6.9. Sklep nie odpowiada także za wady fizyczne, o których Konsument został poinformowany przez Sklep przed zakupem Produktu.
6.10. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
6.11. W przypadku rzeczy używany (produkt używany) termin odpowiedzialności wynosi 1 rok od dnia wydania.
6.12. W przypadku stwierdzenia wady Konsument ma jeden rok na żądanie usunięcia wady lub wymianę wadliwego Produktu, przy czym termin ten nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.
6.13. W terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu.
6.14. W przypadku żądania przez Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu (obniżeniu ceny) rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany wadliwego Produktu lub usunięcia wady.
6.15. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
6.16. Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
6.17. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6.18. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub Sklep nie usunął wady.
6.19. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia).
6.20. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
6.21. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.22. Jeżeli spośród Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktu wolnego od wad, bez szkody dla Sklepu i Konsumenta, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Produktów wadliwych.
6.23. Jeżeli z powodu wady fizycznej Produktu Konsument złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom
o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
6.24. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Produktu wolnego od wad zamiast Produktu wadliwego albo usunięcia wady przez Sklep.
6.25. Jeżeli reklamacja Konsumenta, który zażądał wymiany wadliwego Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.26. Reklamację proszę wysyłać pod adres:
Ewa Paluszkiewicz Jakama, ul. Gałczyńskiego 34 , 31-564 Kraków.
6.27. W przypadku zaistnienia sporu ze Sklepem, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep lub zasadności roszczeń Konsumenta, spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze sprzedaży Produktu bądź Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem.
6.28. Konsument może też uzyskać nieodpłatnie pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sklepem zwracając do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6.29. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Świadczenie Usługi elektronicznej polegające na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia jest nieodpłatne.
7.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia następuje w momencie wejścia przez Klienta na stronę Sklepu, gdzie znajduje się Formularz zamówienia oraz rozpoczęcie jego wypełniania.
7.3. Zakończenie lub wykonanie Usługi elektronicznej następuje w momencie złożenia zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Klienta.

8. REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@jakama.pll lub też pisemnie na adres: Ewa Paluszkiewicz Jakama, ul. Gałczyńskiego 34 , 31-564 Kraków.
8.2. Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8.3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji lub adres zwrotny listu.
8.4. Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji: rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej.

9. Zagrożenia wynikające z korzystania z usługi elektronicznej za pośrednictwem Internetu
9.1. Z uwagi na publiczny charakter sieci www (Internet), wykorzystywanej do świadczenia usług, korzystanie z tych Usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sklepem a Klientem. Szczególne ryzyko związane jest z korzystaniem z konta użytkownika w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie logował się do swojego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie lub też w przypadku „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie za pośrednictwem którego łączy się z Internetem w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
9.2. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi elektronicznej, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sklepu (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
9.3. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
9.4. Zabronione jest wprowadzanie do Formularza zamówienia jakichkolwiek danych naruszających uprawnienia osób trzecich (niedozwolone korzystanie).
9.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia, w szczególności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w sytuacji gdy nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
9.6. W przypadku uzyskania przez Klienta wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9.7. Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Akceptując Regulamin Sklepu Klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z Nr 133, poz. 883 ze zm.).
10.2. Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
10.3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Ewa Paluszkiewicz Jakama, ul. Szewska 16, 32-043 Skała.

10.4. Celem zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę jest: nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego miedzy Klientem i Sprzedawcą, polegającego na realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę za zgodą Klienta, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
10.5. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient poproszony zostanie o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres poczty e-mail, w przypadku firm także nazwę firmy, numer NIP.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
11.2. Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli zamówienia.
11.3. Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie składania zamówienia.
11.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15.03.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl